Top of the page
Start od the content

Romero Polo

Breu presentació de l'empresa

L'empresa ROMERO POLO fou fundada l'any 1984 realitzant tasques en el sector de la Construcció a Catalunya i Aragó. Des dels seus inicis l'activitat central de la companyia és la construcció d'obra civil, en tots els seus ambits i compta amb una amplia classificació com a contractista de l'Estat.

El nostre creixement s'ha fonamentat en un procés de diversificació estratégic, especialitzant-nos en activitats vinculades al sector de les infraestructures i de servei integral d'obra i manteniment, tant a organismes públics com privats, amb especial dedicació a la gestió global de les necessitats dels municipis en el sector dels serveis, el sector energétic i les concessions, entre altres.

En l'actualitat l'empresa disposa de delegacions a Barcelona i Saragossa i compta amb una plantilla de 350 treballadors.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

L'estudiant serà l'Adjunt al responsable de maquinaria i instal.lacions de l'empresa, el Sr. Alfons Giné:

  • Coneixerà el parc de maquinaria de l'empresa: les diferents màquines que el composen, les feines en qué intervenen, les reparacions que es produeixen, la documentació que es genera, impactes medioambientals, ...
  • També coneixerà les instal·lacions de que disposa l'empresa: plantes d'aglomerat i d'àrids.
  • Gestió de personal.
  • Reorganització de les àrees de treball: magatzem i taller.
  • Seguiment i col·laboració en l'elaboració de la nova eine informàtica per la gestió del parc de maquinària.
  • Relació amb comercials i industrials.

Formació integrada en l'empresa

Horari

Horari a l’empresa durant el període lectiu (mitja jornada – 4 hores/dia)

Matins, de 9 a 13

Horari a l’empresa durant el període NO lectiu (jornada completa – 8 hores/dia)

Partida, de 9 a 14 i de 16 a 19

Durada

La durada de la formació dual serà d'octubre de 2018 a agost de 2020

Remuneració bruta anual

13.000 € bruts

Adreça on es realitzarà la Formació Dual

Nau de l'empresa situada al Polígon Industrial "El camí dels frares"

c/H, parcel·la 18

25190 Lleida

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Els únics requisits que exigim són interès i ganes d'aprendre, doncs, si poden accedir a la Formació Dual ja reuneixen els requisits formatius obligatoris.

Idiomes

Catala i castellà

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

En el procés de selecció valorarem els estudiants que, com hem dit, mostrin més interès, voluntat, disponibilitat, ganes d'aprendre, ..., doncs, a banda de la formació, són trets fonamentals que ha de reunir qualsevol candidat que vulgui optar a un lloc de treball.