Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Ilnet

Empresa en Formació Dual. Octubre 2019- Agost 2021

Breu presentació de l'empresa

ILNET UTE, amb 200 treballadors, és la concessionaria de l'Ajuntament de per a executar els serveis de recollida de residus, neteja viària i gestió de les deixalleries a la ciutat de Lleida.

Presta serveis els 365 dies de l'any, en tres torns: matí, tarda i nit.

Disposa d'una flota de vehicles d'unes 80 unitats entre camions, maquines, furgones i petitsvehicles

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

- Gestió diària del servei de neteja i recollida

- Seguiment i supervisió dels serveis realitzats

- Plannificació i dimensionament de serveis de neteja i recollida

- Elaboració de pressupostos d'aquests serveis

- Redacció d'informes justificatius per al client o comité de gerència

- Programació de calendaris, corretorns, vacances, etc

- Contacte amb proveïdors, elaboració de comparatives de productes, sondeig de mercat, negociació de condicions

- Gestió interna de la informació i anàlisi d'aquesta

- Anàlalisi i optimització de processos, tant a nivell intern com de les tasques de carrer

- Optimització de rutes

- Coordinació del departament de prevenció de riscos laborals

- Gestió i anàlisi de les dades del servei de recollida porta a porta

- lmplantació de millores

- Suport al departament de Prevenció, MediAmbient i Qualitat

- Suport al departament de RRHH

- Gestió de la flota de contenidors

Formació integrada en l'empresa

Horari

Horari a l’empresa durant el període lectiu (mitja jornada – 4 hores/dia)

De 9:00 a 13:00

Horari a l’empresa durant el període NO lectiu (jornada completa – 8 hores/dia)

De 8:00 a 15:00 i dos tardes de dilluns a dijous 16:00 a 18:30

Durada

La durada de la formació dual serà d'octubre de 2019 a agost de 2021.

Remuneració bruta anual

12.600 € bruts

Adreça on es realitzarà la Formació Dual

Partida Pardinyes Altes 13

25195LLEIDA

Observacions

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Habituat a treballar amb el paquet Office

Nivell avançat en excel

Valorable coneixements de CAD

Capacitat de treball en equip

Capacitat d'anàlisi

Capacitat d'organització del treball

Idiomes

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció