Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Ilnet

Breu presentació de l'empresa

ILNET és una UTE (Unió Temporal d´Empreses) formada per J.A. ROMERO POLO, SAU y SUFI, S.A. que gestiona el servei municipal de neteja viària, recollida i transport de residus urbans de la ciutat de Lleida.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

Les tasques a desenvolupar dins l'empresa seran:

- Gestió tècnica i econòmica de l´empresa i del servei de neteja i recollida.

- Seguiment i supervisió dels serveis realitzats

- Planificació i dimensionament de serveis de neteja i recollida

- Elaboració de pressupostos d'aquests serveis

- Redacció d'informes justificatius per al client o Comitè de Gerència

- Programació de calendaris, “corretorns”, vacances, etc

- Contacte amb proveïdors, elaboració de comparatives de productes, sondeig de mercat, negociació de condicions

- Gestió interna de la informació i anàlisi d'aquesta

- Anàlisi i optimització de processos, tant a nivell intern com de les tasques de carrer

- Planificació estratègica a través de l´optimització de rutes.

- Planificació mètodes i tècniques de transport i manutenció del parc de maquinària.

- Ajudes al Departament de Seguretat i Salut, Qualitat i Medi Ambient.

- Gestió i anàlisi de les dades del servei de recollida porta a porta.

Formació integrada en l'empresa

Horari

Horari a l’empresa durant el període lectiu (mitja jornada – 4 hores/dia)

9:00 a 13:00

Horari a l’empresa durant el període NO lectiu (jornada completa – 8 hores/dia)

9:00 a 14:00 i 16:00 a 19:00

Durada

La durada de la formació dual sera d'octubre de 2017 a agost de 2019

Remuneració bruta anual

12.000€

Adreça on es realitzarà la Formació Dual

Ptda, Pardinyes Altes 13, 25195 Lleida

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

No es requereixen coneixements específics ni s´estableixen requisits.

Idiomes

Català i castellà

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció