Inici del Contingut

Per què estudiar?

La creació i la transmissió de saber i la preparació de professionals són els grans eixos en els quals es mou la vida universitària, i per aquest motiu la preparació de bons professionals és i ha de ser el principal tema d'interès. La universitat ha de donar resposta a la demanda d'una societat en constant transformació i alhora ha d'abraçar la pluralitat del saber. D'una banda, cal que quedi garantida la continuïtat i la renovació del saber universitari i de les seues tradicions, per tal de seguir oferint una experiència intel·lectual, científica i humana específica a la societat; de l'altra, cal disposar de respostes àgils i flexibles per reorientar la docència en funció de les demandes de la societat.

Des del punt de vista docent, s'aposta per l'avaluació continuada, les metodologies pedagògiques actives i l'orientació professionalitzadora, alhora que s'inicia l'alumnat en la recerca (treball de fi de màster). Un avantatge notori és la coordinació dels programes de les diferents matèries, per garantir una sèrie de coneixements bàsics i evitar-ne la duplicitat.

 

Sortides Professionals

La professió per a la qual es capacita els titulats una vegada que han obtingut el titol és la de Enginyer/a Industrial.

En concret se'ls capacitará per al desenvolupament dels perfils professionals següents:

  • Dissenyador/a i executor/a de sistemes, components, processos, instal·lacions i productes que solucionin necessitats determinades.
  • Gestor/a, director/a i administrador/a d'empreses.
  • Desenvolupador/a i director/a de projectes d'envergadura de qualsevol branca de l'enginyeria.
  • Organitzador/a industrial.
  • Docència.
  • Recerca.
  • Exercici lliure de la professió.