Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Calendari de preinscripció i matrícula

Per accedir al primer curs d'un estudi de màster de les universitats públiques catalanes cal realitzar la preinscripció universitària.

Des d'aquest enllaç pots consultar tota la informació referent al procés de preinscripció i realitzar la preinscripció.

De la mateixa forma, es pot consultar també la Normativa d'accés i preinscripció de la UdL.

 

LA MATRÍCULA DE L’ESTUDIANTAT DE PRIMER CURS (NOU INGRÉS) A L'ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR es realitza de forma presencial a la secretaria del centre.

Els dies reservats per a realitzar aquestes matricules es poden consultar al Calendari de matrícula.

De la mateixa forma es pot consultar la Normativa Acadèmica dels Màsters.

La informació relacionada amb la matrícula, documents, beques, pagament, dates i horaris es pot consultar a la pàgina http://www.eps.udl.cat/ca/informacio-academica/normatives/matricula/ o bé personalment a la secretaria del centre.

Adreça del centre: C/ Jaume II, 69, Campus de Cappont, 25001 Lleida. Telèfons: 973 70 27 01 / 973 70 27 02       http://www.eps.udl.cat/ca/tramits-secretaria/portada/

 

Sessions d'acollida i Tutorització

La coordinació del Màster en Enginyeria Industrial realitza un seguit d'accions tutorials individualitzades que es concreten en el següent punts:

  • Acompanyament pre-matricula: el coordinador de la titulació atén les consultes i peticions d'informació sobre el pla d'estudis, programa de formació Dual, procediments d'ingrés, Ajuts, etc.

  • Assessorament matricula: el coordinador de la titulació atén les consultes referents a la matricula, fent un estudi de la situació personal de cada alumne per tal de preparar l'itinerari adequat a les necessitats personals i professionals de cada alumne i considerant la seva disponibilitat.

  • Jornades d'Acollida: L'alumnat de nou ingrés rep el primer dia una jornada d'acollida per tal de presentar el Màster, el funcionament de la coordinació del mateix i per a que conegui les persones de contacte adequades en cas de dubtes o consultes.

  • Durant el transcurs del Màster: es fan un conjunt de reunions de seguiment amb diferents objectius. Reunions semestrals amb tot el grup classe per valorar el funcionament de les assignatures. Reunions amb els tutors d'empresa i alumnes per revisar-ne l'evolució de l'alumnat en formació Dual i avaluar-ne el grau d'adquisició de les competències. Entrevistes personals d'orientació per tal de redefinir els itineraris formatius quan sigui necessari, i l'atenció de consultes de caràcter personal i/o professional.